Jump to content


Photo

Widget Question

Widget

 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1 xcfamily

xcfamily

  Member

 • Active Members
 • Pip
 • 35 posts
 • Gender:Male
 • Location:Swansea, SC
 • Interests:Pastor
  Love to...
  - Serve my Savior
  - Be with my wife
  - Coach
  - Traditional Archery
 • Accordance Version:9.x

Posted 20 February 2012 - 08:18 PM

I am running Accordance 9.5.3 and have the 1.6.5 widget installed. When I try to auto insert into Microsoft Word using the GNT-T the font is all messed up. It still stays messed up even if I highlight the inserted portion and change the font in Word to Helena. Is this a known problem? I did a search and couldn't find it in the forums.

#2 Joel Brown

Joel Brown

  Administrator

 • Admin
 • 5,080 posts
 • Gender:Male
 • Location:Houston, TX
 • Accordance Version:12.x
 • Platforms:Mac OS X, Windows

Posted 20 February 2012 - 08:42 PM

Can you post a screenshot of how the font looks after pasting?
Joel Brown

By day: Consultant for Oaktree
By night: Freelance Trombonist and Private Instructor

#3 xcfamily

xcfamily

  Member

 • Active Members
 • Pip
 • 35 posts
 • Gender:Male
 • Location:Swansea, SC
 • Interests:Pastor
  Love to...
  - Serve my Savior
  - Be with my wife
  - Coach
  - Traditional Archery
 • Accordance Version:9.x

Posted 20 February 2012 - 08:53 PM

Luke 1:1 ¶ ?πeid?πer πollo? ?πece?rhsan ?nat?xasqai di?ghsin πer? t?n πeπlhroforhm?nwn ?n ?m?n πragm?twn,
Luke 1:2 kaq?V πar?dosan ?m?n o? ?π? ?rc?V a?t?πtai ka? ?πhr?tai gen?menoi to? l?gou,
Luke 1:3 ?doxe k?mo? πarhkolouqhk?ti ?nwqen π?sin ?krib?V kaqex?V soi gr?yai, kr?tiste Qe?file,
Luke 1:4 ?na ?πign?V πer? ?n kathc?qhV l?gwn t?n ?sf?leian.
Luke 1:5 ¶ ?g?neto ?n ta?V ?m?raiV ?r?dou basil?wV t?V ?ouda?aV ?ere?V tiV ?n?mati Zacar?aV ?x ?fhmer?aV ?bi?, ka? gun? a?t? ?k t?n qugat?rwn ?ar?n ka? t? ?noma a?t?V ?lis?bet.
Luke 1:6 ?san d? d?kaioi ?mf?teroi ?nant?on to? qeo?, πoreu?menoi ?n π?saiV ta?V ?ntola?V ka? dikai?masin to? kur?ou ?memπtoi.
Luke 1:7 ka? o?k ?n a?to?V t?knon, kaq?ti ?n ? ?lis?bet ste?ra, ka? ?mf?teroi πrobebhk?teV ?n ta?V ?m?raiV a?t?n ?san.
Luke 1:8 ¶ ?g?neto d? ?n t? ?erate?ein a?t?n ?n t? t?xei t?V ?fhmer?aV a?to? ?nanti to? qeo?,
Luke 1:9 kat? t? ?qoV t?V ?erate?aV ?lace to? qumi?sai e?selq?n e?V t?n na?n to? kur?ou,
Luke 1:10 ka? π?n t? πl?qoV ?n to? lao? πroseuc?menon ?xw t? ?r? to? qumi?matoV.

#4 xcfamily

xcfamily

  Member

 • Active Members
 • Pip
 • 35 posts
 • Gender:Male
 • Location:Swansea, SC
 • Interests:Pastor
  Love to...
  - Serve my Savior
  - Be with my wife
  - Coach
  - Traditional Archery
 • Accordance Version:9.x

Posted 21 February 2012 - 12:15 PM

I installed 9.5.4 and I still have the same problem. I tried auto insert with BHS-W4 into Microsoft Word and it has the same problem. I tried again to see if there were any other reports about this on the forum but I couldn't find any. I did read some stuff about unicode fonts issues with Word, but I am not sure that applies to this. Anyone have any ideas?

#5 Helen Brown

Helen Brown

  Emerald

 • Admin
 • 11,117 posts
 • Twitter:accordancebible
 • Gender:Female
 • Location:heart in Israel
 • Accordance Version:12.x
 • Platforms:Mac OS X, Windows, iOS, Android

Posted 21 February 2012 - 02:20 PM

The widget automatically pastes in Unicode. Did you try the Paste Special options in Word?
Helen Brown
OakTree Software

#6 xcfamily

xcfamily

  Member

 • Active Members
 • Pip
 • 35 posts
 • Gender:Male
 • Location:Swansea, SC
 • Interests:Pastor
  Love to...
  - Serve my Savior
  - Be with my wife
  - Coach
  - Traditional Archery
 • Accordance Version:9.x

Posted 22 February 2012 - 10:48 AM

The special paste options in Word do not change anything. I can highlight and copy from Accordance and then paste into Word without to much trouble. I usually have to highlight what has been pasted into Word and then change the font to the appropriate Accordance font because Word usually will not select the right font. But once that is done, what I pasted into Word looks the same as what was in Accordance.

However, none of this works when I use the widget. Whatever the widget pastes can't be fixed in Word even if I change fonts. The above example is GNT-T. The below example is BHS-W4.


Gen. 1:1 ?·∆Ÿ¯Õ‡÷œ?È˙†·∆À¯À?‡†‡€Ï›‰œ?È̆‡Õ?˙†‰Ã÷∆ÀÓÃ?Ȝ̆Ÿ‡Õ?˙†‰À‡À?¯Œı∫
Gen. 1:2 ?Ÿ‰À‡À?¯Œı†‰ÀÈŸ˙À?‰†˙›?‰Â∆? ÂÀ·›?‰Â∆†ÂŸÁ›?÷ŒÍŸ†ÚÃÏ?Ù∆ŸÕ?Ȇ˙Ÿ‰?›̆Ÿ¯?Â∆ÁƇ€Ï›‰œ?È̆ӟ¯ÃÁŒ?ÙŒ˙†ÚÃÏ?Ù∆ŸÕ?Ȇ‰ÃÓ∆À?ÈœÌ∫
Gen. 1:3 ?ÂÃÈ∆›?‡ÓŒ¯†‡€Ï›‰œ?È̆ȟ‰œ?Ȇ‡?›¯†ÂÃ?ÈŸ‰œÈ?‡?›¯∫
Gen. 1:4 ?ÂÃÈ∆Ã?¯Ÿ‡†‡€Ï›‰œ?È̆‡Œ˙?‰À‡?›¯†Î∆œÈ?Ë?›·†ÂÃÈ∆÷Ÿ„∆Õ?φ‡€Ï›‰œ?È̆·∆Õ?ÈÔ†‰À‡?›¯†Â∆·Õ?ÈÔ†‰ÃÁ›?÷ŒÍŸ∫
Gen. 1:5 ?ÂÃÈ∆œ˜Ÿ¯À?‡†‡€Ï›‰œ?È̆ˇ†ÏÀ‡Â›¯? È?›̆ŸÏÃÁ›?÷ŒÍŸ†˜À?¯À‡†ÏÀ?ÈŸÏÀ‰†ÂÃ?ÈŸ‰œÈ?ÚŒ?¯Œ·†ÂÃ?ÈŸ‰œÈ?·›?˜Œ¯†È?›̆‡ŒÁÀ?„∫†Ù
Gen. 1:6 ?ÂÃÈ∆›?‡ÓŒ¯†‡€Ï›‰œ?È̆ȟ‰œ?Ȇ¯À˜œ?ÈÚÆ·∆Ÿ˙?›͟†‰ÃÓ∆À?Ȝ̆œȉœ?ȆÓ÷Ÿ„∆œ?Èφ·∆Õ?ÈÔ†ÓÃ?Ȝ̆ÏÀÓÀ?ÈœÌ∫
Gen. 1:7 ?ÂÃÈ∆Ã?ÚÃ◊†‡€Ï›‰œÈÌ? ‡Œ˙?‰À¯À˜œÈÚÃ? ÂÃÈ∆÷Ÿ„∆Õ?φ·∆Õ?ÈÔ†‰ÃÓ∆Ã?ÈœÌ? ‡⁄÷Œ¯? Óœ˙∆Ã?ÁÃ˙†ÏÀ¯À˜œ?ÈÚÆÂ∆·Õ?ÈÔ†‰ÃÓ∆Ã?Ȝ̆‡⁄÷Œ?¯†ÓÕÚÃ?φÏÀ¯À˜œ?ÈÚÆÂÃ?ÈŸ‰œÈ?ÎÕ?Ô∫
Gen. 1:8 ?ÂÃÈ∆œ˜Ÿ¯À?‡†‡€Ï›‰œ?È̆ÏÀ?¯À˜œ?ÈÚÆ÷ÀÓÀ?Ȝ̆ÂÃ?ÈŸ‰œÈ?ÚŒ?¯Œ·†ÂÃ?ÈŸ‰œÈ?·›?˜Œ¯†È?›̆÷Õœ?È∫†Ù
Gen. 1:9 ?ÂÃÈ∆›?‡ÓŒ¯†‡€Ï›‰œ?È̆Ȝ˜∆ÀÂ?Â∆†‰ÃÓ∆Ã?Ȝ̆Ӝ˙∆Ã?ÁÃ˙†‰Ã÷∆ÀÓÃ?ÈœÌ? ‡ŒÏ?ÓÀ˜?›̆‡ŒÁÀ?„†ÂŸ˙Õ¯À‡Œ?‰†‰ÃÈ∆÷∆À÷À?‰†ÂÃ?ÈŸ‰œÈ?ÎÕ?Ô∫
Gen. 1:10 ?ÂÃÈ∆œ˜Ÿ¯À?‡†‡€Ï›‰œ?È̆ˇ†ÏÃÈ∆÷∆À÷À‰? ‡Œ?¯Œı†Â∆ÏŸÓœ˜ŸÂÕ?‰†‰ÃÓ∆Ã?Ȝ̆˜À¯À?‡†ÈÃÓ∆œ?È̆ÂÃÈ∆Ã?¯Ÿ‡†‡€Ï›‰œ?È̆Î∆œÈ?Ë?›·∫

The above problem is only with the GNT-T and the BHS-W4. The english translations work fine.

#7 xcfamily

xcfamily

  Member

 • Active Members
 • Pip
 • 35 posts
 • Gender:Male
 • Location:Swansea, SC
 • Interests:Pastor
  Love to...
  - Serve my Savior
  - Be with my wife
  - Coach
  - Traditional Archery
 • Accordance Version:9.x

Posted 23 February 2012 - 08:41 AM

Is there another forum that I can post on that may get some more advice on this. I am trying to help a new Accordance user with this problem and I don't know what to advise him. If this is a known problem I just need to know so I can tell him. If not, should I try a reload of Accordance?

#8 Rick Bennett

Rick Bennett

  Mithril

 • Accordance
 • 2,574 posts
 • Gender:Male
 • Location:Tampa Bay, FL
 • Interests: gadgets, coffee, running and cycling, Rays baseball
 • Accordance Version:12.x
 • Platforms:Mac OS X, Windows, iOS

Posted 23 February 2012 - 09:17 AM

I am able to reproduce the issue in Word and Pages (however Mellel works fine). I will forward it on to be addressed. It is not necessary to re-install Accordance.

Rick Bennett
Director of Content Development


#9 xcfamily

xcfamily

  Member

 • Active Members
 • Pip
 • 35 posts
 • Gender:Male
 • Location:Swansea, SC
 • Interests:Pastor
  Love to...
  - Serve my Savior
  - Be with my wife
  - Coach
  - Traditional Archery
 • Accordance Version:9.x

Posted 23 February 2012 - 10:41 AM

Thank you.

#10 Joel Brown

Joel Brown

  Administrator

 • Admin
 • 5,080 posts
 • Gender:Male
 • Location:Houston, TX
 • Accordance Version:12.x
 • Platforms:Mac OS X, Windows

Posted 25 February 2012 - 03:02 PM

We've investigated the issue, and unfortunately there really isn't any feasible bug fix. For the combination of MS Word and Lion, it is choosing to grab the wrong information out of the clipboard, rather than the unicode text, and there isn't a reasonable way to automatically work around it. You should be able to paste correctly using Paste Special -> Unformatted text, though. Also copying unicode from Accordance proper should work just fine.
Joel Brown

By day: Consultant for Oaktree
By night: Freelance Trombonist and Private Instructor

Also tagged with one or more of these keywords: Widget

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users